Innovatsioonikeskus INNOKAS | Põhikiri
Haapsalu Innovatsioonikeskuses Innokas tegutsevad õpilasfirmad ja robootika ring.
Innokas, noored, Haapsalu, innovatsioon, innovatsioonikeskus, innovatsiooni, keskus, robootika, robotid, õpilasfirma, ettevõtlus, Läänemaa, õpilasfirmad, Mektory, noorte ettevõtlus, ettevõtlikkus, ahhaa, inseneeria, hitsa, junior achievement
67
page-template-default,page,page-id-67,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.3,vc_responsive
 

Põhikiri

Sihtasutuse Innovatsioonikeskus INNOKAS põhikiri.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Sihtasutuse nimeks on Sihtasutus Innovatsioonikeskus INNOKAS (edaspidi INNOKAS).

1.2. INNOKAS asukohaks on Haapsalu.

1.3. INNOKAS eesmärk on innovatsiooniliste tehnoloogiate kaudu edendada koostööd eri valdkondade vahel.

1.4. Eesmärgi saavutamiseks on INNOKAS muuhulgas tugikeskus, mis toetab uuema tehnoloogia kasutuselevõttu erinevates valdkondades ning innovaatiliste praktiliste lahenduste leidmist ja rakendamist.

1.5. INNOKAS on avalikes huvides tegutsev kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik, mille tegevust reguleerivad sihtasutuste seadus ja muud õigusaktid ning käesolev põhikiri.

1.6. INNOKAS on asutatud kodanikualgatuse korras ning tegutseb avalikes huvides.

1.7. INNOKASe majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

1.8. INNOKAS on asutatud määramata tähtajaks.

2. VARA

2.1. INNOKAS saab oma vara annetustest, toetustest, sihtotstarbelistest eraldistest, põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavast majandustegevusest ja muudest allikatest.

2.2. INNOKAS-sse laekuva vara võtab vastu juhatus.

2.3. INNOKASe vara kasutamine ja käsutamine toimub juhatuse poolt nõukogu kehtestatud korras.

2.4. INNOKAS–el on vastavalt seadusele õigus välja anda stipendiume.

2.5. INNOKAS ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi juhtumis- või kontrollorgani liikmetele, temale annetusi teinud isikule või sellise isikuga seotud isikutele.

3. JUHTIMINE

3.1. INNOKAS nõukogu määrab juhatusse ühe kuni kolm liiget kuni viieks aastaks. Juhatuse liikmete tasustamisel ja tagasikutsumisel lähtub nõukogu seadusest.

3.2. INNOKAS juhatus juhib ja esindab vastavalt seadusele kõikides toimingutes lähtudes oma õiguste ja kohustuste täitmisel seadusest ja nõukogu otsustest.

3.3. Juhatuse võib tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine või võimetus sihtasutust juhtida.

3.4. INNOKAS nõukokku kuulub kolm kuni viis liiget, kes määratakse asutaja poolt, asutaja võib anda nõukogu koosseisu muutmise õiguse üle nõukogule.

3.5. NNOKAS nõukogu liikmed määratakse kuni viieks aastaks.

3.6. INNOKAS nõukogul on kõik seadusest tulenevad õigused ja kohustused, sealhulgas muuta põhikirja ja nimetada vajadusel audiitor, määrata tema volituste kehtivus ja tasustamise kord.

3.7. INNOKAS nõukogu otsusel võib nõukogu liikmele maksta tema ülesannete ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu.

4. LÕPPSÄTTED

4.1. INNOKAS ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustab nõukogu seaduses sätestatud korras.

4.2. INNOKAS lõpetamisel antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.